Loading...

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policyการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policyรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนป้องกันการทุจริตแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือนรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ