Loading...
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่ศตวรรษที่ 21
พันธกิจ
1.พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา สู่ศตวรรษที่ 21
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
3.ปลูกฝังการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญา
สร้างฐานองค์ความรู้ ดูแลสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำสู่ความดี มีศักดิ์ศรีแห่งปัญญา งามสง่าด้วยเกียรติยศ
คติพจน์
ปญฺญา โลกสุมิ ปชฺโชโต. ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก