Loading...
ประวัติ

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม

โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม เดิมชื่อโรงเรียนวัดคลองสน ตั้งอยู่หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด

เริ่มตั้งขึ้น
เมื่อวันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๘๒ มีนายไลและ พระอธิการปั้น เป็นผู้อุปการะ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ในการจัดตั้งครั้งแรกได้อาศัยศาลาการเปรียญของวัดคลองสนเป็นที่เรียนชั่วคราว โดยมีนายชิต จิรานัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน

พ.ศ. ๒๔๙๒
ได้แต่งตั้ง นายสำราญ อินจรัญ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และครูสายผู้สอน ๑ คน คือ นายสละ สะสมสิน

๕ มกราคม ๒๔๙๒
ทางโรงเรียนได้ร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ๑ หลัง ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ด้วยเสาไม้กลม หลังคามุงจาก และฝากั้นด้วยใบมะพร้าว เพราะศาลาการเปรียญวัดชำรุด ใช้การไม่ได้

๑ มกราคม ๒๕๐๓
คณะกรรมการวัดคลองสนได้จัดสร้างศาลาการเปรียญขึ้นใหม่ กว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ทางโรงเรียนจึงย้ายมาอาศัยศาลาการเปรียญวัดคลองสนเป็นที่เรียนชั่วคราวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากอาคารเรียนชั่วคราวที่ใช้เรียนอยู่ชำรุดใช้การไม่ได้

๑ ตุลาคม ๒๕๐๔
ทางราชการได้อนุมัติเงินงบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท ให้สร้างอาคารเรียนขนาด ๒ ห้องเรียนใต้ถุนต่ำ (แบบ ป.๑ข) โดยสร้างขึ้นในที่ดินวัดบริเวณฝั่งคลองหน้าโบสถ์วัดคลองสน ในการสร้างครั้งนี้มีราษฎรในหมู่บ้านช่วยสมทบทุนอีก ๓,๑๐๐ บาท

พ.ศ. ๒๕๑๓
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้บรรจุครูผู้ช่วยมาให้ ๑ คน คือ นางสาวทัศนีย์ สะสมสิน

๒๖ สิงหาคม ๒๕๑๓
ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ ๑ หลัง ๒ ห้องนอน เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท

๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๗
ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ให้สร้างอาคารเรียนอีก ๒ ห้องเรียน ใต้ถุนต่ำ (แบบ ป.๑ข) เป็นเงิน ๒๕,๐๐๐ บาท ต่อมาเมื่อได้ถูกอุทกภัยน้ำท่วมชำรุดใช้การไม่ได้

๑ เดือนตุลาคม ๒๕๑๘
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้จัดสรรงบประมาณพิเศษ เพื่อทำการก่อสร้างอาคารเรียนแทนที่ถูกอุทกภัยชำรุด จำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้สร้างอาคารเรียน จำนวน ๖ ห้องเรียน ใต้ถุนสูง ๒.๕๐ เมตร (แบบ ป.๑ข) พร้อมบ้านพักครู ๑ หลัง แบบกรมสามัญ ๒ ห้องนอน ๑ ห้องน้ำ ใต้ถุนสูง และในปีนี้เองทางโรงเรียนยังได้งบต่อเติมอาคารเรียนหลังเก่าที่ถูกอุทกภัยน้ำท่วมชำรุดอีก ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท จึงนำงบนี้มาสร้างรวมกัน การสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ รวมเป็น ๘ ห้องเรียน เป็นงบประมาณทั้งสิ้น ๕๕๕,๐๐๐ บาท ย้ายมาทำก่อสร้างในที่สาธารณประโยชน์ประจำหมู่บ้าน ซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดจำนวน ๒๕ ไร่ โดยมีนายประนัย บรรจงอักษร นายอำเภอแหลมงอบ และ ราษฎรบ้านคลองสน ได้ทำการเปิดอาคารเรียนใหม่เมื่อวันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ และทางโรงเรียนยังได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดให้สร้างบ้านพักครู ขนาด ๒ ห้องนอน ห้องน้ำ ใต้ถุนสูงแบบกรมสามัญศึกษา จำนวน ๒ หลัง เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๒๕
ทางโรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างเตาเผาขยะแบบกรมอนามัย ขนาด ๑ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ที่ เป็นเงิน ๒,๘๕๐ บาท

ปี ๒๕๒๙
ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.๓๓ จำนวน ๓ ถัง เป็นเงิน ๓๔,๐๐๐ บาท

ปี ๒๕๓๒
ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างห้องเก็บพัสดุด้วยอิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ ทาสี บริเวณใต้ถุน อาคารเรียนด้านทิศตะวันออก จำนวน ๑ ห้อง โดยได้รับงบบริจาคจากผู้ใจบุญ เป็นเงิน ๕,๖๐๐ บาท

ปี ๒๕๓๔
ทางโรงเรียนได้ก่อสร้างอ่างล้างหน้านักเรียน จำนวน ๑ ที่ เป็นเงินประมาณ ๕,๐๐๐ บาท โดยรับบริจาคจากคณะครูทุกคนในโรงเรียน ภารโรงดำเนินการจัดทำ

ปี ๒๕๓๗
ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างเรียนเพาะชำ สปช. แบบ พ.๑ งบประมาณ ๒๖,๐๐๐ บาท รับมอบเมื่อวันที่ ๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๗

ปี ๒๕๓๘
ได้รับงบจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ สร้างส้วม แบบ สปช. ๖๐๑/๒๖ จำนวน ๒ ที่ งบประมาณ ๕๖,๐๐๐ บาท รับมอบเมื่อวันที่ ๒๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๘

ปี ๒๕๕๓
นายพรชัย คำรพ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการสอบถามความสมัครใจของคณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาคมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนท้องถิ่นอำเภอเกาะช้าง และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วปรากฏว่ามีความเห็นสอดคล้องกันในการพัฒนาการศึกษาของอำเภอเกาะช้าง ให้ก้าวทันต่อความเจริญ โดยให้ทัดเทียมกับด้านอื่นๆ จึงขอยกระดับการศึกษาในอำเภอเกาะช้าง โดยให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะตามหลักสูตรเฉพาะด้านเช่นเดียวกันกับโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยทั่วไป โดยได้รับการประกาศเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๓ ตามราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ ๕๑ เล่มที่ ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดให้โรงเรียนวัดคลองสน อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เพื่อให้เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเกาะช้าง ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองนักเรียนที่ต้องส่งบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาในตัวเมืองหรือบนฝั่ง