Loading...

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและทรัพยากรบุคคลประจำปี